Glava

CESTE IN INFRASTRUKTURA

 V preteklih 10 letih smo v Ljubljani za dodaten dvig kakovosti življenja v mestu izvedli čez 1.700 projektov, življenje smo vdihnili tudi tistim, na katere je Ljubljana čakala več desetletij ali celo stoletje.

Z dvonivojskim Fabianijevim mostom med objektoma Cukrarne smo povezali Njegoševo in Roško ter tako sklenili notranji mestni obroč. Po mnogih desetletjih oskrbe s pitno vodo iz kapnice ali s pomočjo gasilcev, smo uredili lokalni vodovodni sistem na Šmarni gori in na Cankarjevem vrhu na Rožniku, kjer sedaj pijemo visoko kakovostno vodo iz pipe. Prost dostop do pitne vode dodatno krepimo s postavitvijo pitnikov v mestu in ob rekreacijskih poteh (na Poti spominov in tovarištva vsakih 5 km).

Zbližali smo nabrežja in razdalje skrajšali z gradnjo oz. prenovo 9 mostov čez Ljubljanico (Špica, Hradeckega, Mesarski, Žitni, Fabianijev, Materinski, brv na Potočnikovi, Karlovški, Ribja brv) in za še lepše sprehode postavili nove brvi na Poti spominov in tovarištva (Glinščica, Pržanec) ter lesen most v enem kosu čez Mali graben.

V mestnem središču je sedaj kar 100.000 kvadratnih metrov površin namenjenih pešcem in kolesarjem, nekoč parkirišča smo uredili v osrednje prireditvene in družabne prostore – Kongresni trg (s podzemno garažo), Trg republike, Novi trg. Za poti po mestnem središču so brezplačno na voljo okolju prijazna električna vozila Kavalir, novost je tudi električni vlakec Urban.

Sistem samopostrežne izposoje koles Bicikelj, ki ga iz mestnega središča širimo na obrobje mesta, je presegel vsa pričakovanja (od uvedbe že več kot 3,5 miljona izposoj). 95 % Ljubljančanov projekt ocenjuje kot pozitivnega, uporaben je za kar 79 % vprašanih.

Leta 2006 je bilo na kanalizacijo priključenih 68 % prebivalcev, zdaj to število znaša dobrih 88 odstotkov vseh prebivalcev. MOL sledi cilju, da bo 98 odstotkov prebivalcev v območjih strnjenega mestnega značaja v MOL priključenih na kanalizacijo.

Vozni park Ljubljanskega potniškega prometa je od leta 2016 bogatejši za trideset novih nizkopodnih zgibnih avtobusov, ki so z 18 m dolžine najdaljši zgibni avtobusi v voznem parku. Z nakupom avtobusov se je zmogljivost Ljubljanskega potniškega prometa v jutranjih konicah povečala, kar je še posebej pomembno za najbolj obremenjene linije, na katerih bodo ti avtobusi večinoma tudi vozili.  Mestne linije smo integrirali s primestnimi iz 7 sosednjih občin. Na mestnem obrobju smo vzpostavili mrežo parkirišč P+R. 92 % Ljubljančank in Ljubljančanov ima do najbližjega postajališča LPP manj kot 300 metrov

Javna podjetja in službe Mestne občine Ljubljana pri svojem delu uporabljajo že več kot 120 vozil na metan. S tem se uresničuje vizija o odgovornem odnosu do okolja in povečuje prispevek k izboljšanju zraka v prestolnici.

Uporaba javne polnilnice v Ljubljani strmo narašča,  zato Energetika Ljubljana že načrtuje postavitev novih. Zaživel je električni car sharing. 

53 podzemnih zbiralnic odpadkov je nadomestilo več kot 3600 klasičnih zabojnikov za smeti. Gradnja objektov za predelavo odpadkov (RCERO), ki je bila najzahtevnejši del projekta, je bila končana leta 2015. Tovarna za predelavo odpadkov, kot RCERU poljudno rečemo, uporablja najmodernejšo in trajnostno tehnologijo za ravnanje z odpadki v evropskem merilu ter zagotavljala zelena delovna mesta. Ključni del regijskega centra so trije objekti, v katerih poteka mehansko-biološka obdelava odpadkov, in sicer za dve vrsti odpadkov: za ločeno zbrane biološke odpadke, iz katerih pridobivamo kompost in za preostanek komunalnih odpadkov.

Eden vidnejših ukrepov za vzpostavitev kakovostnega javnega prostora v središču mesta je preureditev glavne prometnice, Slovenske ceste, v pešcem, kolesarjem in uporabnikom mestnih avtobusov bolj prijazno območje. Po uvedbi spremenjenega prometnega režima na tem območju so se koncentracije črnega ogljika znižale za 70 %., a to ni povečalo koncentracij ogljika na okoliških cestah. Zdaj na prenovljeni mestni promenadi stoji 400 metrov dolg drevored 63 malih jesenov – medovitih dreves, ki privabljajo metulje in čebele.

 PROJEKTI, KI SE ZAČNEJO OZ. IZVAJAJO V LETU 2016

Zap. št.

Četrtna skupnost

 Naziv projekta

Začetek izvedbe projekta

1.

Dravlje

Izgradnja komunalne infrastrukture na Toškem čelu

2015

2.

Polje

Gradnja priključka Zaloške ceste na AC na odseku od Rjave ceste do Zadobrovške

2015

3.

Rožnik

Izgradnja povezovalen ceste med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - podvoz Vič

2015

4.

Območje več ČS

Polnilna mesta za električna vozila

2016

5.

Črnuče

Izgradnja meteorne in fekalne kanalizacije ter rekonstrukcijo vodovodnega omrežja ter rekonstrukcijo vozišča Izletniške ulice ter ureditev javne razsvetljave

2016

6.

Center

Sanacija podpornega zidu - Lončarska steza

2016

7.

Šiška

Kolo park na Celovški

2016

8.

Moste

Moščanska brv in trgec

2016

9.

Črnuče

Železniški nadhod Črnuče

2016

10.

Območje več ČS

PROTIPOPLAVNI UKREPI

 

Zvišanje Brdnikove ceste z mostom preko Glinščice in rekonstrukcijo križišča - to je prva faza prenove Brdnikove ceste

2016

 Zagotoviti zamenjavo 3 premostitev (most na Opekarski cesti, Mokrška brv in brv pri Dolgem mostu, odstraniti brv pri Koprski in jo nadomestiti z ustrezno dimenzionirano).
2017

Izgradnja zapornice na prepustu pod južno obvoznico

avg.16

Sanacija suhega vodnega zadrževalnika v Podutiku nad Podutiško cesto - čiščenje zadrževalnega prostora in rekonstrukcija iztočnega objekta.

 

Izdelava študije celovitih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti zgornjega toka Glinščice in Pržanca - z idejnimi zasnovami posameznih ukrepov.

sep.16

Izdelava študije celovitih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Gameljščice - z idejnimi zasnovami posameznih ukrepov.

2016

11.

Center

Gallusovo nabrežje

2016

12.

Območje več ČS

Širitev sistema Bicike(LJ) ob vpadnicah do obvoznice in do večjih trgovskih središč

2016

13

Jarše

Letališka cesta  (rekonstrukcija z štiripasovnico)   in Kajuhova

2016

14.

Polje

Zaloška  - Kašeljska (ureditev križišča)

2016

15.

Šiška

Rekonstrukcija Ulice pod Hribom (varna pot v šolo)

2016

16.

Golovec

Sanacija podhoda pod Litijsko cesto zaradi zamakanja in odstopanja ometa

2016

17.

Polje

Arničeva  - Zdešlarjeva

2016

18.

Trnovo

Eipprova  (PZI projekt Kombinat)


2016

19.

Bežigrad

Izgradnja kolesarske steze ob Vojkovi

2016

20

Šmarna gora

Rekonstrukcija ceste skozi Gameljne (manjkajoči pločniki in ustrezna signalizacija, prehodi za pešce)

2016

21.

Center

Park ob Hradetskega cesti

2016

22.

Center

Pot na grad (Na Stolbi)

2016

23.

Center

Mala ulica

2016

24.

Center

Šubičeva ulica in Arkade na Slovenski cesti

2016

25.

Rožnik

Izgradnja kanalizacije po Večni poti za Živalski vrt

2016

26.

Center

Most na Krakovskem nasipu

2016

 

 

Prešernova cesta

 

Dunajska cesta

 

Kavčičeva

 

Križišče Vilharjeva. Dunajska

 

Začetek Šmartinske ceste

 

Masarykova cesta

 

Zarnikova ulica-J del

 

Ulica Talcev

 

Podutiška ulica-most

 

Mirje

 

Kolodvorska ulica - S del

 

Križišče Karlovška cesta - Tunel pod gradom

 

Tavčarjeva ulica (sodišče)

 

Poljanska cesta

 

Parmova ulica

 

Rožna dolina

 

Dolenjska cesta

 

Celovška cesta- križišče z Drenikovo

 

Vipavska cesta

 

Jadranska ulica

 

Župančičeva ulica

 

Cigaletova odsek od Tavčarjeve do Trdinove

 

Livarska ulica

 

Miklošičeva cesta

 

Trnovski pristan (idejna zasnova IDZ in izvedbenega projekta IP preureditev Trnovskega pristana)

 

Levstikov trg

 

Trubarjeva ulica (prenova Trubarjeve ceste od Prešernovega trga do Rozmanove ulice v Ljubljani, vključno s priključnimi ulicami - IDZ in PZI)

 

Korytkova ulica

 

Trstenjakova

 

Podutiški nadvoz

 

Javorjev drevored

 

Jenkova ulica

 

Mivka

 

Vodmat

 

28.

Polje

Industrijska cesta (gradnja nove ceste)

2017

29.

Črnuče

Gradnja in dokončanje manjkajoče kanalizacije za objekte Podgorica od  h.št. 119 do h. št. 143 ter ustrezna ureditev manjkajoče meteorne kanalizacije v naselju Podgorica

2017

30.

Črnuče

Izgradnja hodnika za pešce ob regionalni cesti Šentjakob – Domžale, od Colnarjeve do avtobusne postaje

2017

31.

Center

Ureditev Gosposvetske ceste skupaj z ureditvijo dela Slovenske ceste

2017

32.

Moste

Park Kodeljevo

2016

33.

Območje več ČS

Veliki kohezijski projekt: “ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA” sestavljajo (vsa poimenovanja glede na študijo izvedljivosti):

Del 1: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v mestni občini Ljubljana
Del 2: Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana.
Del 3: Dograditev kanalizacije v aglomeracijah
  MOL, večjih od 2000 PE (Gornji Rudnik I-IV, Cesta dveh cesarjev, Rakova jelša)

2017

34.

Območje več ČS

»Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje« obsega območje Ižanske ceste  - J od AC , Črne vasi in Ceste v Gorice

2017

35.

Občina Ig, ČS Posavje in Šentvid

Širitev varovalnega pasu vodarne Brest in Kleče

2017

36.

Vič, Šiška, Bežigrad

Novi drevoredi: druga linija Cesta v Mestni Log , Soška, Goriška , Cesta Ljubljanske brigade, Hajdrihova, Langusova, Ptujska , Grintovška (manjka ca. 55 dreves), Božičeva.

ko bodo sredstva

37.

Šiška

Izgradnja prizidka za telovadnico in osrednji prostor v vrtcu Mojca, Levičnikova 11

2016

38.

Šentvid

Izgradnja igrišča v Vrtcu Šentvid, enota Sapramiška

2016

40.

Polje

OŠ Zalog - Prizidava učilnic

2016

41.

Šentvid

OŠ Franca Rozmana Staneta (pridobitev dodatnih šolskih prostorov - statična sanacija objekta - I. faza in notranja preureditev)

2016

42.

Dravlje

Obnova centralne kuhinje v OŠ Miška Kranjca.

2016

43.

Center

OŠ Ledina - obnova igrišča

2016

44.

 Center

Zamenjava oken v vrtcu Pod gradom, enota Poljane, Strossmayerjeva 3

2016

45.

Vič

Sanacija razdelilne kuhinje v Vrtcu Viški gaj, enota Kozarje

2016

46.

Bežigrad

OŠ Franceta Bevka (zamenjava ograje okoli šolskega igrišča, ureditev tekaške steze ter ureditev igrišča - otroškega in košarkaškega)

2016

47.

Šentvid

Obnova telovadnice v OŠ Vižmarje - Brod

2016

48.

Bežigrad

OŠ Bežigrad (nadaljevanje fazne obnove - III. faza ureditve igrišča)

2016

49.

Dravlje

Energetska sanacija Vrtca H.C. Andersen, enota Marjetica

2016

50.

Trnovo

Sanacija kuhinje v vrtcu Kolezija, enota Murgle

2017

51.

Vič

OŠ Vič (nadaljevanje obnove igrišča)

2017

52.

Polje

OŠ Zadobrova - Preureditev šole s prizidavo zaradi povečanega vpisa

2016

53.

Polje

Vrtec Miškolin enota Zajčja dobrava (ureditev igrišča zaradi neustreznih igral in podlog, zamenjava ograje)

2016

54.

Center

Garažna hiša Kozolec

2016

55.

Jarše

Šmartinski park - II. faza

2016

56.

Črnuče

OŠ N.H. Maksa Pečarja
1) telovadnica z zunanjo ureditvijo in parkiriščem
2) dodatni šolski prostori in prenova šolskega igrišča

2016

57.

Vič

Izgradnja zavetišča za živali  Gmajnice

2016

58.

Center

Cukrarna (prenova za novo Galerijo, ter vzpostavitev Palače knjige in mladih)

2016

59.

Polje

Vrtec Pedenjped, enota Kašelj    (8 oddelkov)

jul.05

60.

Rudnik

Center Barje

2017

61.

Bežigrad

ZDL Bežigrad (rušenje in gradnja novega prizidka z Lekarno)

2017

62.

Center

Izobraževalni center ZDL Metelkova

2017

63.

Center

GH Tržnica

2017

64.

Jarše

Pokopališče Žale (širitev pokopališča)

2017

65.

Sostro

Pokopališče Sostro (širitev pokopališča)

2017

66.

Rožnik

Pokopališče Vič (širitev pokopališča)

2018

67.

Polje

Pokopališče Polje (širitev pokopališča)

po pridobitvi zemljišč

68.

Vič

Rekonstrukcija vodovodnega mostu - vzpostavitev povezave  Mesta s Krajinskim parkom Ljubljansko barje za pešce in kolesarje

2014

69.

Šiška

Gozdna učilnica in poti za slepe in slabovidne v Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

2016

70.

Območje več ČS

Park Štepanjsko naselje/Fužine (MUSTE) - družinski park, vrtički z užitnim parkom in ureditev poti in nabrežja           

2016

71.

Rožnik

Izgradnja stanovanjske stavbe Hiše Sonček na Vinčarjevi ulici

2015

72.

Moste

Ob Ljubljanici 42

2015

73.

Šiška

Vodnikova 5 - stanovanjska stavba za posebne namene (Center Dolfke Boštjančič)

2015

74.

Polje

Polje IV (56 stanovanjskih enot)

2016

75.

Polje

Samski dom Hladilniška (23 stanovanjskih enot)

2016

76.

Polje

Prenove obstoječega naselja na Cesti Španskih borcev (16 stavb)

2016

77.

Jarše

Zelena jama (stanovanja)

2017

78.

Črnuče

JZP - dvorana za športe na mivki v Športnem parku Črnuče

2016

79.

Center

 Skate park pod Fabianijevim mostom

2016

80.

Golovec

JZP - Dvorana za mali nogomet v Štepanjskem naselju

2016

81.

Golovec

Dom ČS Golovec

2017

82.

Bežigrad

Izvedba športnega parka javnega dela projekta Stožice - nogometni igrišči za vadbo

2017

83.

Šiška

Atletski stadion ŽAK (gradnja novih tribun, atletske dvorane, preplasitev atletske steze, garaža)

2017

84.

Območje več ČS

Rekreacijski in športni prostori ob Savi in Ljubljanici (tudi pot ob Savi in Savska plaža - ležalne ploščadi)

2017

85.

Bežigrad

Plečnikov stadion

2018

86.

Center

Obnova Hotela Tivoli  - Švicarija - Pod turnom 4)


2015

87.

Center

Art center (obnova umetniškega in kreativnega prostora - Vila Čira Čara)

2016

88.

Jarše

JZP - Staro letališče

2016

89.

Center

Hribarjeva dvorana na Ljubljanskem gradu

2016

90.

Območje več ČS

Širitev mreže četrtnih mladinskih centrov

2016

91.

Center

Center Rog

dela začasno zaustavljena

92.

Dravlje

Komunalna infrastruktura Dolnice - Glince in Cesta Andreja Bitenca


2015

93.

Območje več ČS

Polnilnice CNG

2016

94.

Polje

Gradnja plinovodnega omrežja po Sneberski cesti

2016

95.

Center

Slomškova ulica

2016

96.

Center

Podzemne zbiralnice odpadkov  (Dalmatinova cesta  15 , Poljanski nasip, Šubičeva ulica, Slovenska cesta 55a,  Metelkova ulica, Ilirska, Kotnikova ulica, Gradaška 18, Streliška  1 in 18)

2016

97.

Sostro

Sanacija opornega zidu na lokalnem pokopališču Javor

po pridobitvi soglasij

 

PROJEKTI, KI SE IZVAJAJO V OKVIRU NAZIVA ZELENA PRESTOLNICA EVROPE 2016

Zap. št.

Četrtna skupnost

 Naziv projekta

Začetek izvedbe projekta

1.

Rožnik

Brv na POTi Pot na Vrhovce

2017

2.

Center

Obrežna pešpot ob Ljubljanici/Poljanski nasip

2017

3.

Območje več ČS

Pasji parki

2017

4.

Območje več ČS

Pasji WC v soseskah

2017

5.

Moste, vič

Obnova drevoredov (Jana Husa, Gunduličeva)

2017

6.

Rudnik

Širitev Botaničnega vrta/prenos zemljišča

IZVAJALEC JE BOTANIČNI VRT

7.

Črnuče

Športni park Črnuče

2016

8.

Center

Natečaj za zeleni Trg republike

2016

9.

Bežigrad

Vrtički ob Vojkovi

2016

10.

Območje več ČS

Mobilnostni načrt MOL - ukrepi

2015

12.

Bežigrad

Male ureditve  - Savsko naselje

2016

13.

Območje več ČS

Mestni panji - načrti

2016

14.

Rožnik

Vrtički ob Cesti na Brdo

2017

15.

Območje več ČS

Ločevalni koši za odpadke

2016

16.

Območje več ČS

Električni avtobus

2015

Nadaljevali bomo z rednimi prenovami cestišč in drugih javnih površin z upoštevanjem potreb šibkejših skupin in oseb z oviranostmi (klančine, taktilne poti): programa Varni prehodi in Varne kolesarske poti.

Sistematično in redno bomo vzdrževali javne prostore, nabrežja, parke in mestno zelenje. Nadaljevali bomo s popravilom in rekonstrukcijo pozimi močno poškodovanih cestišč, kolesarskih stez in pločnikov.

Še naprej bomo širili mrežo parkirišč P+R, mrežo podzemnih zbiralnic odpadkov, vzpostavljali bomo nove elektro polnilnice. Vzpostavljali bomo nove kolesarske steze in sanirali obstoječe. Vzpostavili bomo krožno plovno pot po Ljubljanici in Grubarjevem prekopu z gradnjo zapornic in hidrocentrale v Mostah (2018).

Do konca leta 2016 bo na javni kanalizacijski sistem priključenih najmanj 98 % vseh gospodinjstev, intenzivno bomo zmanjševali vodne izgube in še naprej odločno nasprotovali privatizaciji vodnih virov. Ljubljana je prva evropska prestolnica, kjer smo sprejeli strategijo nič odpadkov, zato bomo še naprej aktivno zmanjševali količino odloženih odpadkov.

Novogradnje bomo priključevali na okolju prijaznejši sistem daljinskega ogrevanja s toploto ali plinom ter nadaljevali z uvajanjem daljinskega hlajenja. Z delnim prehodom iz premoga na plin in izgradnjo PPE TE-TOL (2018) uvajamo čistejše tehnologije.

Z dodatnimi nakupi avtobusov na zemeljski plin bomo še naprej posodabljali floto javnega potniškega prometa.