Glava

OKOLJE

 Ljubljana je prejemnica prestižnega naslova Zelena prestolnica Evrope 2016, saj smo po mnenju strokovne komisije v najkrajšem času naredili največ sprememb za trajnostni razvoj mesta in uspešno združujemo dvoje: ohranjamo prepoznavno zeleno identiteto mesta, ob tem pa aktivno spreminjamo področja, ki še nedolgo nazaj niso bila zelena.

V preteklih 10 letih smo ustvarili 90 hektarjev novih zelenih površin in parkov, večino na prej degradiranih območjih (Šmartinski park pri Žalah, Severni park, RIC Sava, Mestni park Rakova Jelša …). Z novimi zelenimi koridorji povezujemo mestno središče z obrobjem (Mestni park Rakova Jelša). Zasadili smo preko 13.000 novih dreves. Za odpravo posledic žleda (zima 2014) smo namenili 2,4 milijonov evrov. Spodbujamo urbano vrtnarjenje, zato smo od leta 2010 na novo uredili preko 600 mestnih vrtičkov za oddajo in s projektom aktivno nadaljujemo. Zasadili smo prva dva javna sadovnjaka, z vzpostavljanjem novih čebelnjakov in zasajanjem medovitih rastlin ter dreves pa spodbujamo urbano čebelarjenje.

Mestno središče z nabrežji Ljubljanice smo celostno prenovili in ga spremenili v obsežno območje za pešce (več kot 100.000 kvadratnih metrov), celostno smo prenovili nabrežja Ljubljanice ter vzpostavili sprehajališče od Ljubljanskega gradu do Parka Tivoli. S spremembo prometnega režima na Slovenski cesti smo koncentracije črnega ogljika zmanjšali za kar 70 % in tako izboljšali kakovost okoliškega zraka. Pomembno pa je dejstvo, da se s tem ni povečala koncentracija ogljika na okoliških cestah. Prav tako smo zmanjšali hrupno obremenjenost v mestnem središču za 6 dB.

V letu 2015 smo začeli izvajati družbeno koristno kampanjo Rokavice gor!, katere glavni namen je ozaveščanje in izobraževanje prebivalcev o škodljivosti invazivnih tujerodnih rastlin. V okviru kampanje organiziramo tudi izobraževalno-delovne akcije odstranjevanja in brezplačne vodene sprehode, na katerih prebivalcem v njihovem bivalnem okolju pokažemo te rastline in jim svetujemo glede ustreznih metod odstranjevanja.

Ustanovili smo Društvo zelenih nadzornikov, ki je formalno zaživelo leta 2016.

Aktivno izvajamo energetske sanacije javnih vrtcev in osnovnih šol, stanovanjskih sosesk, zdravstvenih, kulturnih, storitvenih ter upravnih objektov MOL, s čimer bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

NAČRTI ZA NAPREJ

PROJEKT

VSEBINA

LETO GRADNJE

Zeleni koridorji

Povezava mesta s Krajinskim parkom Ljubljansko barje in s Plečnikovo cerkvijo v Črni vasi (preko Vodovodnega mostu).

2017

Parki generacij

Nove parkovne površine z elementi za vse generacije: igrala za otroke, igrala za invalide, senior šport orodja, telovadna orodja za delo z lastno težo itd. Vsako leto bomo vzpostavili najmanj en takšen park.

2014-2018

Urbano vrtnarjenje

Vzpostavitev novih vrtičkarskih območij – do leta 2020 bo v vsaki četrtni skupnosti najmanj eno urejeno območje za urbano vrtnarjenje.

2014-2020

Javni sadovnjaki

Zasajali bomo nove/dodatne javne sadovnjake.

2017-2018

KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Podelitev koncesije novemu upravljavcu in izdelava upravljavskega načrta.

2017

Še naprej si bomo prizadevali za trajnostno odličnost in nenehno dvigovanje kakovosti bivanja v čistem, varnem in prijaznem okolju ter aktivno varovali vodne vire in naravo.

Ohranjali bomo zelene površine, ob tem pa (na degradiranih območjih) oblikovali nove in varovali biotsko raznovrstnost, ki je v Ljubljani edinstvena. 

Spodbujali bomo trajnostni način delovanja, poslovanja in bivanja. Sodelovali bomo pri vzpostavljanju tržnih prostorov v četrtnih skupnostih, namenjenih prodaji kmetijskih pridelkov in izdelkov za večjo dostopnost prebivalcem Ljubljane in še naprej krepili lokalno samooskrbo (prehrana v vrtcih in šolah MOL, kjer bomo z zahtevano čim krajšo potjo od njive do mize zagotovili kakovostno slovensko prehrano otrok in mladine).