Sodni postopki proti Zoranu Jankoviću kot predsedniku uprave Mercator (2. 10. 1997 do 15. 11. 2005)

1. Mercator Niš - ZAKLJUČENO

 • Okrožno sodišče v Ljubljani je 12. 1. 2016 za Zorana Jankovića izdalo oprostilno sodbo.

Višje sodišče v Ljubljani  je zadevo ponovno obravnavalo na zahtevo tožilca g. Brezigarja in je 30. 3. 2017 njegovo pritožbo zavrnilo ter s tem Zorana Jankovića oprostilo obtožbe.

Tožilec: Jaka Brezigar

2. Mercator delnice

 • 27.5.2016 - Okrožno sodišče v Ljubljani je sprejelo sklep, da se v kazenski zadevi zoper Zorana Jankovića, opravi preiskava, ker naj bi se izognil plačilu davka od dobička iz kapitala pri prodaji delnic Mercator.

 • 6.6.2016 se je Zoran Janković na sklep sodišča pritožil, 8.7.2016 pa je Okrožno sodišče v Ljubljani, pritožbo zavrnilo.

 • 7.10.2019 -  Specializirano državno tožilstvo RS je na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja izogibanja plačila davka.

 • 17.10.2019 – Zoran Janković je na Okrožno sodišče v Ljubljani vložil ugovor zoper obtožnico.

 • 13.3.2020 – Okrožno sodišče v Ljubljani je ugovor zavrnilo. Obtožnica je pravnomočna.

Ljubljansko okrožno sodišče je 11.1.2022 Zorana Jankovića oprostilo obtožb o zatajitvi finančnih obveznosti pri prodaji delnic Mercatorja. Tudi FURS je v zadnjem sklepu, z dne 8.11.2021, napisal, da ni davčne osnove.

 • Tožilka je zoper razglašeno sodbo napovedala pritožbo.

 • 12.4.2023 – Višje sodišče RS je pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. 

Tožilka: Blanka Žgajnar

Sodni postopki proti Zoranu Jankoviću kot županu (od leta 2006 dalje)

1. Tritonis – ZAKLJUČENO

Višje sodišče v Ljubljani je 12.11.2014 sklenilo, da se  zahteva za preiskavo Specializiranega državnega tožilstva zoper Zorana Jankovića zavrne, ker ni podan utemeljen sum storitve očitanih kaznivih dejanj.

Tožilka: Blanka Žgajnar, okrožna državna tožilka

2. Jemanje podkupnine in sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (farmacevtka) – ZAKLJUČENO

 • 19.6.2017 – Okrožno sodišče je ugodilo predlogu zagovornika Zorana Jankovića, odvetnika Koščaka,  za izločitev vseh listin iz spisa ter odredila uničenje zvočnih prisluhov na osnovi sodbe vrhovnega sodišča, ki je enako odredilo v primeru Kangler eno leto prej. Tožilstvo je namreč skušalo listine in prisluhe uporabiti nezakonito, po preteku roka dveh let, ki ga predpisuje Zakon o kazenskem postopku. Tožilka se je na sklep pritožila.

 • 13.9.2017 – Višje sodišče v Ljubljani je sprejelo sklep, da se pritožba okrožne državne tožilke Blanke Žgajnar zavrne kot neutemeljena in pritrdilo stališču preiskovalne sodnice, da je tožilka zamudila rok za uporabo izsledkov prikritih preiskovalnih ukrepov. Preiskovalna sodnica je nezakonite dokaze iz spisa izločila ter odredila njihovo uničenje ter podala svoje nestrinjanje z zahtevo za preiskavo na senat Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Ga. Žgajnar se je na sklep Višjega sodišča pritožila.

 • 16.10.2017 - Senat Okrožnega sodišča v Ljubljani je zavrnilo zahtevo Specializiranega državnega tožilstva za preiskavo. Po ugotovitvi senata, podatki v spisu ne utemeljujejo suma, da je Zoran Janković storil očitano kaznivo dejanje. Vendar pa je imel sklep senata Okrožnega sodišča pravni poduk, da je dovoljena pritožba na Višje sodišče.

Ga. Žgajnar je vložila pritožbo.

 • 16.1.2018 – Višje sodišče v Ljubljani je ponovno sprejelo sklep, da se pritožba okrožne državne tožilke svetnice kot neutemeljena zavrne ter ugotovilo, da pritožba nima pravno relevantnih razlogov temveč zgolj ponavlja stališča iz pritožbe, ki je bila zavrnjena že s sklepom 13.9.2017.

 • 31.5.2018 – Vrhovno sodišče je sprejelo sklep, da se zahteva za varstvo zakonitosti, ki jo je vložila tožilka, zavrne.

Tožilka: Blanka Žgajnar

3. Gratel – ZAKLJUČENO

 • Okrožno sodišče v Ljubljani je 31.5.2016 sprejelo sklep, da se opravi preiskava zoper Zorana Jankovića zaradi suma storitve kaznivega dejanja jemanja podkupnine, ker je od družbe Gratel, d.o.o., Ljubljanski grad prejel donacijo za obnovo. Zoran Janković se je zoper sklep pritožil.

 • 25.5.2016 zaslišanje Okrožno sodišče v Ljubljani, preiskava

 • 8.8.2016 je Okrožno sodišče pritožbo zavrnilo.

 • 18.12.2017 – Okrožno sodišče v Ljubljani je Zoranu Jankoviću, preko odvetniške pisarne vročilo obtožnico, ki jo je vložilo Specializirano državno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja jemanja podkupnine

 • 22.12.2017 – Zoran Janković je na Okrožno sodišče v Ljubljani vložil ugovor

 • 7.2.2018 - Okrožno sodišče je ugovor zavrnilo, obtožnica je pravnomočna

 • 7.3.2019 – Okrožno sodišče v Ljubljani je ljubljanskega župana Zorana Jankovića v zadevi Gratel oprostilo obtožbe o prejemanju podkupnine – odločitev še ni pravnomočna, saj se je tožilka dne 28.5.2019 pritožila.

 • 23.9.2020 – Višje sodišče v Ljubljani je zavrnilo pritožbo tožilke in s tem potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

Tožilka: Blanka Žgajnar

4. Stožice: gramozna jama – ZAKLJUČENO

Tožilstvo Zoranu Jankoviću očita, da naj bi izrabil svoj uradni položaj, da bi družbi Grep, d.o.o, pridobil veliko premoženjsko korist, ko je potrdil obračun izvedenih del družbe Grep, d.o.o., glede sanacije gramozne jame po sistemu »na ključ«.

 • 12.01.2017 - zaslišanje na Okrožnem sodišču v Ljubljani

 • 4.5.2017 - Okrožno sodišče je sprejelo sklep, s katerim je zavrnilo zahtevo tožilstva za preiskavo zoper Zorana Jankovića, zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja.  Ugotovilo je, da je bila z načinom pogajanj vrednost celotnega projekta znižana za 18 milijonov, in je s tem Zoran Janković s sodelavci ravnal v korist MOL.

 • 8.11.2017 - Višje sodišče v Ljubljani je, po pritožbi okrožne svetnice Blanke Žgajnar, sprejelo sklep, da se pritožbi zoper sklep Okrožnega sodišča, delno ugodi ter se opravi preiskava zaradi suma zlorabe položaja oziroma pravic.

 • 29.11.2017 - Okrožno sodišče v Ljubljani je, po zahtevi Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije, sprejelo sklep da se opravi preiskava.

 • 8.10.2019 - Specializirano državno tožilstvo RS je na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo obtožnico zaradi zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.

 • 8.10.2019 - Specializirano državno tožilstvo RS je na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo tudi predlog za prenos krajevne pristojnosti.

 • 11.11.2019 - Vrhovno sodišče RS je zavrnilo predlog za prenos krajevne pristojnosti.

 • 29.1.2020 - Okrožno sodišče v Ljubljani je sprejelo sklep, da se obtožnica vrne tožilki, da v roku 3 dni zahteva dopolnitev preiskave.

 • 3.6.2021 - Okrožno sodišče v Ljubljani je Zoranu Jankoviću vročilo obtožnico, ki jo je vložilo specializirano državno tožilstvo RS.

 • 13.12.2021 - Okrožno sodišče v Ljubljani je sprejelo sklep, da se ugovorom obdolženega Zorana Jankovića in drugih ugodi in se kazenski postopek ustavi.

 • 21.1.2022 - Tožilka se je zoper sklep o ustaviti postopka pritožila, o pritožbi bo odločalo Višje sodišče v Ljubljani.

 • 27.6.2022 – Višje sodišče v Ljubljani je zavrnilo pritožbo višje državne tožilke Blanke Žgajnar.

Tožilka: Blanka Žgajnar

5. Stožice – goljufija na škodo Evropskih skupnosti in preslepitev pri pridobitvi posojila

 • Okrožno sodišče v Ljubljani je 20 .4. 2015 sprejelo sklep, da se opravi preiskava zoper Zorana Jankovića, zaradi suma:

a)  da je kot uradna oseba zato, da bi drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, izrabil svoj uradni položaj in prestopil meje uradnih pravic (pogodba o najemu in upravljanju parkirišč),

b)  je pridobil sredstva s tem, da je predložil lažne izjave in dokumente in je tako neustrezno uporabil sredstva proračunov, ki jih upravljajo Evropske skupnosti, hkrati pa je za drugega pridobil investicijska sredstva, čeprav ni izpolnjeval zahtevanih pogojev.

 • 17. 5. 2018 - Specializirano državno tožilstvo RS je na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo obtožnico

 • 21. 5. 2018 - Zoran Janković je preko pooblaščenega odvetnika vložil ugovor zoper obtožnico

 • 19. 9. 2018 - Okrožno sodišče v Ljubljani je sprejelo sklep, da se ugovori obdolženih zavrnejo. S tem je obtožnica pravnomočna.

 • 20. 6. 2023 – Okrožno sodišče v Ljubljani je ljubljanskega župana Zorana Jankovića oprostilo obtožbe –  odločitev še ni pravnomočna, tožilka je napovedala pritožbo.

Tožilstvo: Blanka Žgajnar, Bojana Podgorelec

6. Stožice – hladilna strojnica

 • Okrožno sodišče v Ljubljani je 8.6.2016 sklenilo, da se opravi preiskava zoper Zorana Jankovića, zaradi utemeljenega suma:

a)  Da je kot župan MOL naklepoma napeljal direktorja JP Energetika Ljubljana, d.o.o., Hrvoja Draškovića, da je le-ta pridobil premoženjsko korist družbi Grep, d.o.o.

b)  kaznivega dejanja pranja denarja, ker je sprejel nakazilo v znesku 100.000€ iz TRR KLM Naložba

 • 17.3.2016 - zaslišanje na Okrožnem sodišču v Ljubljani

 • Zoran Janković se je na sklep pritožil, nakar je Okrožno sodišče v Ljubljani 14.11.2016 sprejelo sklep, da se pritožbi ugodi in se zadeva vrne preiskovalni sodnici v ponovno odločanje.

 • 31.5.2017 – Okrožno sodišče v ljubljana je sprejelo sklep, da se opravi preiskava

 • 5.7.2019  - Specializirano državno tožilstvo je na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo obtožnico zaradi zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti

 • 25.11.2019 - Okrožno sodišče je zavrnilo ugovore obdolžencev. Obtožnica je postala pravnomočna.

Tožilstvo: Blanka Žgajnar

Pregled sodnih postopkov, vezanih na KPK

1. Izjava predsednika KPK, g. Borisa Štefaneca, dne 27. 11. 2015 na Radio Slovenija:

»Ampak gospod Janković je seveda v določenih trenutkih iz naslova teh terjatev, ki seveda obstajajo in so resnične, dobil plačila, poplačila teh terjatev v zneskih, ki sem jih prej omenjal. In teh poplačil ni prijavljal. To je kršitev, ki mu jo očita komisija, ne pa premoženje neznanega izvora. Tega, moram povedati, da v teh zaključnih ugotovitvah ni

2. KPK – Praprotnik:

16. 9. 2015 je nekdanji namestnik KPK Rok Praprotnik na sodišču  priznal, da so bile njegove javno izrečene besede, ki so Zorana Jankovića neupravičeno in nedokazano obremenile s korupcijo, neresnične, za kar mu je v sodni poravnavi izrekel opravičilo.

3. Postopki, vezani na KPK:

 • 28. 3.2013 – Upravno sodišče v Ljubljani je sprejelo sodbo, da zaključno poročilo ni upravni akt in da KPK z izdajo zaključnega poročila ni kršila ustavno zagotovljenih pravic Zorana Jankovića.

 • Upravno sodišče v Ljubljani je 11.2.2014 razsodilo, da se Zoranu Jankoviću oziroma njegovemu zastopniku, dovoli vpogled v spis, ki se nanaša na Zaključno poročilo KPK.

 • 9.5.2014 - Vrhovno sodišče reviziji ugodi in vrne zadevo v ponovni postopek Upravnemu sodišču RS.  Zaključno poročilo ni upravni akt, a je sodba prve stopnje (Upravnega sodišča) povsem neobrazložena, saj nima razlogov o odločilnih dejstvih.

 •  9. 7. 2014 - Upravno sodišče tožbo zavrne, saj naj ne bi prišlo do posega v ustavno zagotovljene pravice Zorana Jankovića.

 • 29. 5. 2015 - Vrhovno sodišče je 29.5.2015 razveljavilo poročilo KPK o nadzoru premoženja Zorana Jankovića iz leta 2013 in glede postopka pred KPK v času, ko ji je predsedoval sedanji pravosodni minister Klemenčič med drugim odločilo, da so bile Zoranu Jankoviću kršene procesne pravice iz 22. člena ustave.

 • 5. 1. 2018 - Upravno sodišče zaključno poročilo prekvalificira v upravni akt in sem KPK omogoči ponovno vodenje postopka o katerem je Vrhovno sodišče RS že  pravnomočno odločilo.  S tem pride do posega Zorana Jankovića v ustavno zagotovljeno pravico o prepovedi ponovnega odločanja o isti stvari.

 •  23. 5. 2018 - zaradi vodenja ponovljenega postopka Zoran Janković vloži pritožbo, ki jo Vrhovno sodišče zavrne. Zoper odločitev Vrhovnega sodišča RS je bila vložena ustavna pritožba.

 •  13. 6. 2018 - zaradi spremenjene zakonodaje, ki več ne omogoča pravnega sredstva revizije, na Vrhovno sodišče RS Zoran Janković vloži predlog za dopustitev revizije, pri čemer sodišče dopusti revizijo le za nekaj od izpostavljenih vprašanj v predlogu za dopustitev revizije

 • 3. 7. 2019 - odločitev Vrhovnega sodišče RS, ki pa v vsebinskem smislu ni izčrpala vseh tožbenih in revizijskih argumentov, zaradi česar bo v zakonskem roku vložena ustavna pritožba.

 • 17. 10. 2019  - vložena je bila ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS ter predlog za absolutno prednostno obravnavo.

 • 5. 10. 2021-  Ustavno sodišče je izdalo sklep o nesprejemu ustavne pritožbe

 • 17. 10. 2019  - vložena je bila ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS ter predlog za absolutno prednostno obravnavo.

 • 21. 3. 2022 je Zoran Janković , zastopan po Odvetniški družbi Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, o.p., d.o.o., vložil zoper RS na podlagi Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin pritožbo na  Evropsko sodišče za človekove pravice. ES je zadevo sprejelo v obravnavo in Vlado RS pozvalo, da se izjasni pritožbi in poda stališče o morebitni poravnavi.

 • 3. 3. 2023 – Vlada RS je podala na ES Stališče glede sprejemljivosti in utemeljenosti pritožbe in zavrnila možnost poravnave. ES je pritožnika pozvalo, da se v roku do 24.4.2023 izjasni o vlogi Vlade RS in v istem roku poda morebitni zahtevek za pravično zadoščenje (uveljavljanje povrnitve premoženjske, nepremoženjske škode in stroškov postopka)

 • 20. 4. 2023 – pritožnik Zoran Janković je na ES vložil  vlogo z zahtevkom za uveljavljanje odškodnine ( t.i. zahtevek za  pravično zadoščenje)

4. Zloraba osebnih podatkov – preiskava zoper Blanko Žgajnar

 • 14.5.2018 -  Zoran Janković je na Okrožno sodišče v Ljubljani vložil zahtevo za preiskavo zoper osumljenko Blanko Žgajnar, zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe osebnih podatkov.

 • 31.5.2018 – Vrhovno sodišče RS zavrne zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je vložil vrhovni državni tožilec mag. Andrej Ferlinc zoper sklep Okrožnega sodišča z dne 16. 10. 2017.

 • 24.7.2019 – Upravno sodišče RS je prejelo sodbo, s katero je zavrnilo tožbo Vrhovnega državnega tožilstva RS zoper Republiko Slovenijo zaradi dostopa do informacij javnega značaja. Odločitev potrjuje odločbo Informacijske pooblaščenke, ki dovoljuje obnovo postopka v zvezi s posredovanjem kazenskih ovadb Nacionalnega preiskovalnega urada novinarju brez možnosti udeležbe Zorana Jankovića v postopku kot stranke. S tem je prvostopenjski organ razkril občutljive osebne podatke in posegel v ustavno pravna jamstva poštenega postopka. Navedeno pomeni, da bo Vrhovno državno tožilstvo moralo ponovno presojati upravičenost sicer že izvršenega posredovanja kazenskih ovadb portalu Pod črto.

Postopki, v okviru katerih so bila opravljena zaslišanja

1. CASABLANCA - zloraba uradnega položaja - ZAKLJUČENO

Zoran Janković je bil zaslišan, ker je kot drugostopenjski organ izdal odločbo, ki je prepovedala postavitev gostinskega vrta

 • 5. 4. 2017 zaslišanje na NPU, Štefanova 2, Ljubljana

 • 22. 10. 2018 specializirano državno tožilstvo je sprejelo sklep, da se kazenska ovadba zavrže, saj ni podan utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje

2. FORMING studio : MOL prodaja oziroma menjava zemljišč

 • 15.07.2014     zaslišanje na NPU, Štefanova 2, Ljubljana

3. VO-KA – prenova Slovenske ceste (PREDKAZENSKI)

 • 3. 5. 2016     zaslišanje na GPU NPU, Štefanova 2, Ljubljana

4. VO-KA –  razpis Rakova jelša (PREDKAZENSKI)

Zoran Janković je bil zaslišan, ker je zahteval pogajanja za izbiro izvajalca.

 • 20.10.2016     zaslišanje na GPU, NPU, Litostrojska 54, Ljubljana

5. JAVNI HOLDING – javno naročilo  (PREDKAZENSKI)

Zoran Janković je bil zaslišan, ker je zahteval pogajanja za izbiro izvajalca.

 • 20.12.2016   zaslišanje na NPU, Štefanova 2, Ljubljana

© 2023 LISTA ZORANA JANKOVIĆA. Vse pravice pridržane.

Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaše izkušnje. S klikom na "prilagodi nastavitve" lahko upravljate z nastavitvami piškotkov. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.