Sodni postopki

Zaključeni sodni postopki

1. Tritonis:
Višje sodišče v Ljubljani je 12. 11. 2014 sklenilo, da se  zahteva za preiskavo Specializiranega državnega tožilstva zoper Zorana Jankovića in še dva zavrne, ker ni podan utemeljen sum storitve očitanih kaznivih dejanj.

2. KPK:
Upravno sodišče v Ljubljani je 11. 2. 2014 razsodilo, da se Zoranu Jankoviću oziroma njegovemu zastopniku, dovoli vpogled v spis, ki se nanaša na Zaključno poročilo KPK.

Vrhovno sodišče je 29. 5. 2015 razveljavilo poročilo KPK o nadzoru premoženja Zorana Jankovića iz leta 2013 in glede postopka pred KPK v času, ko ji je predsedoval sedanji pravosodni minister Klemenčič med drugim odločilo, da so bile Zoranu Jankoviću kršene procesne pravice iz 22. člena ustave.

3. KPK – Praprotnik:
16. 9. 2015 je nekdanji namestnik KPK Rok Praprotnik na sodišču priznal, da so bile njegove javno izrečene besede, ki so Zorana Jankovića neupravičeno in nedokazano obremenile s korupcijo, neresnične, za kar mu je v sodni poravnavi izrekel opravičilo.

4. Stadion Stožice:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je moralo Mestni občini Ljubljana lani zaradi svoje nezakonite odločbe in odvzema denarja MOL-u, na podlagi sodbe upravnega sodišča z dne 30. 8. 2016, vrniti 2,7 milijona evrov javnih sredstev (od tega 700.000 evrov zamudnih obresti) za gradnjo stadiona v Stožicah. To dokazuje, da v razpisu ni bilo nepravilnosti.

5. Mercator Niš:
Okrožno sodišče v Ljubljani je 12. 1. 2016 za Zorana Jankovića izdalo oprostilno sodbo.

Višje sodišče v Ljubljani je zadevo ponovno obravnavalo na zahtevo tožilca g. Brezigarja in je 30. 3. 3017 njegovo pritožbo zavrnilo ter s tem Zorana Jankovića oprostilo obtožbe.

6. Stožice: - gramozna jama – pogajanja (Projektni svet)
Tožilstvo mu je očitalo, da naj bi izrabil svoj uradni položaj, da bi družbi Grep, d.o.o, pridobil veliko premoženjsko korist, ko je potrdil obračun izvedenih del družbe Grep, d.o.o., glede sanacije gramozne jame po sistemu »na ključ«.

 • 12. 1. 2017 zaslišanje Okrožno sodišče v Ljubljani

 • 4. 5. 2017 je Okrožno sodišče sprejelo sklep, s katerim je zavrnilo zahtevo tožilstva za preiskavo zoper Zorana Jankovića, zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja.  Ugotovilo je, da je bila z načinom pogajanj vrednost celotnega projekta znižana, in je s tem Zoran Janković s sodelavci ravnal v korist MOL.

 • 8. 11. 2017 je Višje sodišče v Ljubljani, po pritožbi okrožne svetnice Blanke Žgajnar, sprejelo sklep, da se pritožbi zoper sklep Okrožnega sodišča, delno ugodi ter se opravi preiskava zaradi suma zlorabe položaja oziroma pravic.

 • 29. 11. 2017 je Okrožno sodišče v Ljubljani, po zahtevi Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije, sprejelo sklep, da se opravi preiskava.

 • 8. 10. 2019 je Specializirano državno tožilstvo RS na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo obtožnico zaradi zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.

 • 8. 10. 2019 je Specializirano državno tožilstvo RS na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo tudi predlog za prenos krajevne pristojnosti.

 • 11.11.2019 Vrhovno sodišče RS je zavrnilo predlog za prenos krajevne pristojnosti.

 • 29.1.2020 Okrožno sodišče v Ljubljani je sprejelo sklep, da se obtožnica vrne tožilki, da v roku 3 dni zahteva dopolnitev preiskave.

7. Jemanje podkupnine in sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (farmacevtka)

 • 4. 7. 2017 - Zoran Janković je prejel sklep sodišča, s katerim je preiskovalna sodnica ugodila predlogu njegovega zagovornika, odvetnika Koščaka, za izločitev vseh listin iz spisa ter odredila uničenje zvočnih prisluhov. Tožilstvo je namreč skušalo listine in prisluhe uporabiti nezakonito, po preteku roka dveh let, ki ga predpisuje Zakon o kazenskem postopku. Tožilka se je na sklep pritožila.

 • 13. 9. 2017 – Višje sodišče v Ljubljani je sprejelo sklep, da se pritožba okrožne državne tožilke Blanke Žgajnar zavrne kot neutemeljena.

 • 16. 10. 2017 - Senat Okrožnega sodišča v Ljubljani je zavrnilo zahtevo Specializiranega državnega tožilstva za preiskavo. Po ugotovitvi senata, podatki v spisu ne utemeljujejo suma, da je Zoran Janković storil očitano kaznivo dejanje.

            Ga. Žgajnar je vložila pritožbo.

 • 16. 1. 2018 – Višje sodišče v Ljubljani je ponovno sprejelo sklep, da se pritožba okrožne državne tožilke svetnice Blanke Žgajnar kot neutemeljena zavrne ter ugotovilo, da pritožba nima pravno relevantnih razlogov temveč zgolj ponavlja stališča iz pritožbe, ki je bila zavrnjena že s sklepom 13/9-2017.

 • 14. 5. 2018 -  Zoran Janković je na Okrožno sodišče v Ljubljani vložil zahtevo za preiskavo zoper osumljenko Blanko Žgajnar, zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe osebnih podatkov

 • 31. 5. 2018 – Vrhovno sodišče RS zavrne zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je vložil vrhovni državni tožilec mag. Andrej Ferlinc zoper sklep  Okrožnega sodišča z dne 16.10.2017

 • 24.7.2019 – Upravno sodišče RS je prejelo sodbo, s katero je zavrnilo tožbo Vrhovnega državnega tožilstva RS zoper Republiko Slovenijo zaradi dostopa do informacij javnega značaja. Odločitev potrjuje odločbo Informacijske pooblaščenke, ki dovoljuje obnovo postopka v zvezi s posredovanjem kazenskih ovadb Nacionalnega preiskovalnega urada novinarju brez možnosti udeležbe Zorana Jankovića v postopku kot stranke. S tem je prvostopenjski organ razkril občutljive osebne podatke in posegel v ustavno pravna jamstva poštenega postopka. Navedeno pomeni, da bo Vrhovno državno tožilstvo moralo ponovno presojati upravičenost sicer že izvršenega posredovanja kazenskih ovadb portalu Pod črto.

8. Casablanca - zloraba uradnega položaja
Zoran Janković je bil zaslišan, ker je kot drugostopenjski organ izdal odločbo, ki je prepovedala postavitev gostinskega vrta

 • 5. 4. 2017 zaslišanje na NPU, Štefanova 2, Ljubljana

 • 22. 10. 2018 specializirano državno tožilstvo je sprejelo sklep, da se kazenska ovadba zavrže, saj ni podan utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje

9. Gratel, Triadana
Okrožno sodišče v Ljubljani je 31.5.2016 sprejelo sklep, da se opravi preiskava zoper Zorana Jankovića zaradi suma storitve kaznivega dejanja jemanja podkupnine, ker je od družbe Gratel, d.o.o., Ljubljanski glad prejel donacijo za obnovo. 

Zoran Janković se je zoper sklep pritožil.

 • 8. 8. 2016 je Okrožno sodišče pritožbo zavrnilo.

 • 26. 5. 2016 - zaslišanje Okrožno sodišče v Ljubljani, preiskava

 • 18. 12. 2017 – Specializirano državno tožilstvo je na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja jemanja podkupnine

 • 22. 12. 2017 – Zoran Janković je na Okrožno sodišče v Ljubljani vložil ugovor

 • 12. 5. 2018 - Okrožno sodišče je sprejelo sklep, da je obtožnica pravnomočna

 • 7. 3. 2019 - Okrožno sodišče je ljubljanskega župana Zorana Jankovića v zadevi Gratel oprostilo obtožbe o prejemanju podkupnine. Odločitev še ni pravnomočna, saj se je tožilka dne 28. 5. 2019 pritožila.  

 • 4. 11. 2020Višje sodišče v Ljubljani je zavrnilo pritožbo tožilke in s tem potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

Sodni postopki v fazi preiskave

1. Stožice – goljufija na škodo Evropskih skupnosti
Okrožno sodišče v Ljubljani je 20.4.2015 sprejelo sklep, da se opravi preiskava zoper Zorana Jankovića, zaradi suma:

a) da je kot župan MOL naklepno pomagal Urošu Ogrinu in Zlatku Sraki pri storitvi kaznivega dejanja preslepitve pri pridobitvi posojila družbe Grep, d.o.o., s strani NLB, d.d. in Factor banke.
b) Je kot župan MOL Ministrstvu za šolstvo in šport predložil zahtevek za izplačilo sofinanciranja upravičenih stroškov stadiona Stožice, zahtevku pa priložil ponarejeno situacijo družbe Grep, d.o.o.

 • 18. 4. 2014 zaslišanje na GPU, NPU, Štefanova 2, Ljubljana

 • 17. 5. 2018 Specializirano državno tožilstvo RS je na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo obtožnico

 • 31. 5. 2018 Zoran Janković je preko pooblaščenega odvetnika vložil ugovor zoper obtožnico

 • 19. 9. 2018 Okrožno sodišče v Ljubljani je sprejelo sklep, da se ugovori obdolženih zavrnejo. S tem je obtožnica pravnomočna. 

2. Mercator - delnice
Okrožno sodišče v Ljubljani je 27.5.2016 sprejelo sklep, da se v kazenski zadevi zoper Zorana Jankovića, opravi preiskava, ker naj bi se izognil plačilu davka od dobička iz kapitala pri prodaji delnic Mercator.

 • 6. 6. 2016 se je Zoran Janković na sklep sodišča pritožil, 8.7.2016 pa je Okrožno sodišče v Ljubljani, pritožbo zavrnilo.

 • 23. 3. 2016 – zaslišanje Okrožno sodišče v Ljubljani, preiskava

 • 7.10.2019 -  Specializirano državno tožilstvo RS je na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja izogibu plačila davka.

 • 13.3.2020 – Okrožno sodišče v Ljubljani je ugovor zavrnilo. Obtožnica je pravnomočna.

3. Stožice – hladilna strojnica
Okrožno sodišče v Ljubljani je 8.6.2016 sklenilo, da se opravi preiskava zoper Zorana Jankovića, zaradi utemeljenega suma:

a) da je kot župan MOL naklepoma napeljal direktorja JP Energetika Ljubljana, d.o.o., Hrvoja Draškovića, da je le-ta pridobil premoženjsko korist družbi Grep, d.o.o.
b) kaznivega dejanja pranja denarja, ker je sprejel nakazilo v znesku 100.000€ iz TRR KLM Naložbe

 • 17. 3. 2016 zaslišanje na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Zoran Janković se je na sklep pritožil, nakar je Okrožno sodišče v Ljubljani 14.11.2016 sprejelo sklep, da se pritožbi ugodi in se zadeva vrne preiskovalni sodnici v ponovno odločanje.

 • 19. 5. 2017 zaslišanje na Okrožnem sodišču, preiskava

 • 5. 7. 2019 Specializirano državno tožilstvo je na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo obtožnico zaradi zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. 

Sodni postopki, vezani na KPK

 1. 28. 3. 2013 – Upravno sodišče v Ljubljani je sprejelo sodbo, da zaključno poročilo ni upravni akt in da KPK z izdajo zaključnega poročila ni kršila ustavno zagotovljenih pravic Zorana Jankovića.

 2. 9. 5. 2014 - Vrhovno sodišče reviziji ugodi in vrne zadevo v ponovni postopek Upravnemu sodišču RS.  Zaključno poročilo ni upravni akt, a je sodba prve stopnje (Upravnega sodišča) povsem neobrazložena, saj nima razlogov o odločilnih dejstvih.

 3. 9. 7. 2014 - Upravno sodišče tožbo zavrne, saj naj ne bi prišlo do posega v ustavno zagotovljene pravice Zorana Jankovića.

 4. 29. 5. 2015 - Vrhovno sodišče tožbi ugodi in ugotovi poseg v ustavno zagotovljene pravice Zorana Jankovića. Zaključno poročilo ni upravni akt, vendar v postopku pred KPK niso bile spoštovane temeljne procesne pravice Zorana Jankovića, zaradi česar je bil postopek KPK nezakonit. Postopek se s tem pravnomočno zaključi, kljub navedenemu KPK uvede ponovni postopek.

 5. 5. 1. 2018 - Upravno sodišče zaključno poročilo prekvalificira v upravni akt in sem KPK omogoči ponovno vodenje postopka o katerem je Vrhovno sodišče RS že  pravnomočno odločilo.  S tem pride do posega Zorana Jankovića v ustavno zagotovljeno pravico o prepovedi ponovnega odločanja o isti stvari.

 6. 23. 5. 2018 - zaradi vodenja ponovljenega postopka Zoran Janković vloži pritožbo, ki jo Vrhovno sodišče zavrne. Zoper odločitev Vrhovnega sodišča RS je bila vložena ustavna pritožba.

 7. 13. 6. 2018 - zaradi spremenjene zakonodaje, ki več ne omogoča pravnega sredstva revizije, na Vrhovno sodišče RS Zoran Janković vloži predlog za dopustitev revizije, pri čemer sodišče dopusti revizijo le za nekaj od izpostavljenih vprašanj v predlogu za dopustitev revizije.

 8. 3. 7. 2019 - odločitev Vrhovnega sodišče RS, ki pa v vsebinskem smislu ni izčrpala vseh tožbenih in revizijskih argumentov, zaradi česar bo v zakonskem roku vložena ustavna pritožba.

 9. 17. 10. 2019  - vložena je bila ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS ter predlog za absolutno prednostno obravnavo.

© 2021 LISTA ZORANA JANKOVIĆA. Vse pravice pridržane

Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. S klikom na "prilagodite nastavitve" lahko upravljate z njimi. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.