Odgovori na vprašanja Urada RS za nadzor proračuna

Nazaj

Zoran Janković odgovarja na vprašanji glede pogodbe o opredelitvi predmeta in poteka gradnje večnamenskega stadiona Stožice,  št. 430-882/2010-13-MOL, št. 87/10-GREP z dne 30.9.2010.

1. VPRAŠANJE 

Prosimo za pojasnilo, zakaj je bila pogodba sklenjena šele po izgradnji Stadiona Stožice oz. po pridobitvi odločbe MOP o 9-mesečnem poizkusnem obratovanju, pri čemer je Pogodba o JZP predvidevala sklenitev pogodbe o opredelitvi predmeta in poteka gradnje po zaključeni fazi projektiranja in po sklenitvi pogodbe o opredelitvi predmeta in poteka projektiranja ter vodenja projekta in pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice?

ODGOVOR ZORANA JANKOVIĆA

Pogodba o vzpostavitvi javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo večnamenskega stadiona, športne dvorane ter spremljajočega objekta z vso potrebno infrastrukturo je bila podpisana 28.3.2008. Po tej pogodbi se je zasebni partner zavezal v roku dobaviti javnemu partnerju tudi kos objekta - stadion. Eden od pogojev za podpis Pogodbe o opredelitvi predmeta in poteka gradnje (iz 5. Člena pogodbe JZP) je bil tudi, da se opredelijo stroški oz. vrednost posameznih objektov javnega dela projekta. V juniju 2009 so bile zbrane ponudbe SCT d.d., Vegrad d.d. in GREP d.o.o., ki so služile kot prva osnova za nadaljnja pogajanja in na podlagi katerih je bil za izvajalca izbran GREP d.o.o.. Pogajanja glede stroškov oz. vrednosti posameznih objektov javnega dela so se izvedla 3.9.2010. Na podlagi tega se je začel postopek usklajevanja določil Pogodbe o opredelitvi predmeta in poteka gradnje in predpisan postopek pridobitve vseh potrebnih soglasij posameznih strokovnih služb MOL. Pogodba o opredelitvi predmeta in poteka gradnje za sklop večnamenskega nogometnega stadiona Stožice je bila podpisana dne 30.9.2010. Pogodba o opredelitvi predmeta in poteka gradnje športne dvorane, parkirišč in zunanje ureditve je bila podpisana dne 22.11.2010. Podpis pogodbe, ki jo navajate, je lahko sledil šele po potrditvi vrednostim posameznega objekta s strani projektnega sveta, kot najvišjega organa projekta. Ves čas gradnje je strokovni nadzor skladno z ZGO spremljal kvaliteto in količino vgrajenih materialov. Poleg tega pa je supernadzor za MOL spremljal izvajanje del po pogodbi in kvaliteto izvedenih del.

2. VPRAŠANJE 

Ali je bila pred tem z zasebnim partnerjem sklenjena še kakšna druga pogodba o izgradnji, ki se nanaša na javni del predmeta JZP?

ODGOVOR ZORANA JANKOVIĆA

V okviru pogodbe JZP, pred pogodbo o opredelitvi predmeta in poteka gradnje večnamenskega stadiona Stožice, št. 430-882/2010-13-MOL, št. 87/10-GREP z dne 30.9.2010 ni bila podpisana nobena druga pogodba o izgradnji, razen (v okviru pogodb, ki jih določa 5. člen pogodbe o JZP), Pogodba o opremljanju za območje ŠP Stožice, ki je bila podpisana dne 19.1.2009, in se nanaša na izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture.

 

Zoran Janković odgovarja na vprašanji glede vrednosti investicije in plačila oz. poravnavi obveznosti iz naslova izgradnje Stadiona Stožice.

3. VPRAŠANJE

Pogodba o JZP je bila sklenjena za 81 mio EUR (v zameno naj bi zasebni partner pridobil v last zemljišče za izgradnjo poslovno-trgovskega dela Centra Stožic) in je vsebovala določbo glede financiranja izvedbe predmeta JZP. V primeru pozitivne razlike med pogodbeno ceno in skupnimi stroški naročenih storitev in gradbenih del naj bi zasebni partner presežek nakazal javnemu partnerju. V primeru negativne razlike med pogodbeno ceno in skupnimi stroški naročenih storitev in gradbenih del pa mora razliko poravnati javni partner v korist zasebnega. V okviru sofinancirane operacije Stadion Stožice ste na posredniško telo posredovali dokazila o poravnavi obveznosti v obliki kompenzacije za 31.285.246,80 EUR in dokazilo o plačilu na TRR zasebnega partnerja v višini 11.263.378,80 EUR, skupaj torej 42.548.625,60 EUR (kar je enako vrednosti pogodbe o opredelitvi predmeta in poteka gradnje večnamenskega stadiona Stožice).

- Prosimo za pojasnilo: glede na to, da se je del vrednosti izgradnje stadiona »pokril« iz pogodbe o JZP, zakaj je javni partner poravnal obveznost zasebnemu partnerju v celotni vrednosti izgradnje stadiona (GOI dela in oprema)? 
- Zakaj je javni partner zasebnemu izstavil račun za zemljišče, če je bil že v pogodbi o JZP določen prenos lastninske pravice na trgovsko-poslovnem delu spremljajočega objekta na zasebnega partnerja?
- Glede na to, da je vrednost GOI del in opreme stadiona v višini 42,5 mio EUR, zakaj je bilo s strani javnega partnerja sploh potrebno plačilo oz. zakaj se celotna vrednost stadiona v navedeni višini ni krila iz pogodbe o JZP?

ODGOVOR ZORANA JANKOVIĆA

Na vašo trditev pod točko 2. pojasnjujemo, da pogodbeno vrednost predstavlja ponujena vrednost zasebnega partnerja v višini 81 mio EUR brez DDV, kar predstavlja ponudbeno vrednost zasebnega partnerja za 51% udeležbo na projektu. V zameno naj bi zasebni partner za čas gradnje (2. točka 5. člena pogodbe JZP), v skladu s pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice, pridobil pravico gradnje na zemljiščih, ki so opredeljena v razpisni dokumentaciji. Po 5. točki 5. člena pogodbe JZP se s pogodbo o odsvojitvi nepremečnine, lastninska pravica na zemljišču, v sorazmernem deležu, za zasebni del, prenese na zasebnega partnerja. Iz priloge k pogodbi o JZP izhaja, da je bila ocenjena vrednost za objekt z opremo za večnamenski nogometni stadion 26.741.856 EUR z DDV, preračunano na pogodbeni znesek iz pogodbe o JZP v višini 81.000.000 EUR brez DDV, to znaša za objekt z opremo večnamenski nogometni stadion za 26.115.093,76 EUR brez DDV oz. 31.338.112,51 z DDV. Ponudnika sta ocenila vrednost objektov, za katere je MOL objavila razpis za izbor zasebnega partnerja, na podlagi podobnih objektov, vendar brez izdelane projektne dokumentacije, samo na podlagi projektne naloge, ki je bila sestavni del razpisne dokumentacije. Po opravljenem izboru zasebnega partnerja je bil opravljen ogled dveh primerljivih objektov, ki jih je ponudil zasebni partner in za stadion kot izhodišče za nadaljnje delo - vendar le po vsebini - izbrali stadion Stavanger, Norveška. Odločili smo se, da mora biti stadion projektiran s kvalitetnejšemi materiali. Po izboru je zasebni partner pristopil k projektiranju, projektne rešitve je potrjeval projektni svet. Na podlagi pogodbe o JZP in predhodno izvedenih pogajanj o vrednosti objektov javnega dela, je bila podpisana Pogodba o opredelitvi predmeta in poteka gradnje večnamenskega nogometnega stadiona Stožice št. 430-822/2010-13 v višini 35.457.188,00 EUR brez DDV oziroma 42.548.625,60 EUR z DDV in Pogodba o opredelitvi predmeta in poteka gradnje športne dvorane, parkirišč in zunanje ureditve v višini 49.820.119 EUR brez DDV oz. 83.784.142,80 EUR z DDV. Na podlagi izdanih računov je MOL za stadion izvedla  pobot v višini 31.285.246,80 EUR z DDV in nakazilo v višini 11.263.378,80 EUR z DDV. MOL je bila zavezana izdati račun za zemljišče skladno z Zakonom o DDV, v katerem je navedeno, da so premet obdavčitve z DDV tudi transakcije: dobave blaga in storitve, ki jih davčni zavezanec opravi za plačilo v okviru svoje ekonomske dejavnosti na območju Slovenije. JZP je zgolj oblika financiranja projektov in ne more posegati v predpise, ki določajo DDV.

4. VPRAŠANJE

Prosimo za pojasnilo, kolikšna je končna celotna vrednost javnega dela predmeta JZP (stadion in dvorana) ter kolikšen del vrednosti izgradnje dvorane in kolikšen del vrednosti izgradnje stadiona je bil pokrit s pogodbo o JZP?

ODGOVOR ZORANA JANKOVIĆA

Končna vrednost še ni znana, ker manjši del javnega dela projekta še ni zaključen. Končna vrednost bo znana, ko bodo dela zaključena na delu parkirišč in zunanje ureditve. Izpogajana vrednost vseh sklopov v okviru pogodbe JZP, z dne 3.9.2010 znaša 119.943.970,00 EUR brez DDV oziroma 143.932.764 EUR z DDV . Doslej smo na osnovi potrjenih situacij plačali (skupaj s poboti) 113.987.539,49 EUR brez DDV, oziroma 136.785.047,38 EUR z DDV. S pogodbo o JZP je bil stadion, na podlagi pobota z dne 25.11.2010, pokrit v znesku 31.285.246,80 EUR z DDV; športna dvorana, parkirišča in zunanja ureditev pa na podlagi pobota z dne 1.12.2010 v višini 65.914.753,20 EUR z DDV, kar skupaj znaša 97.200.000 EUR z DDV oz. 81 mio EUR brez DDV.

Nazaj

© 2024 LISTA ZORANA JANKOVIĆA. Vse pravice pridržane.

Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaše izkušnje. S klikom na "prilagodi nastavitve" lahko upravljate z nastavitvami piškotkov. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.