Pojasnila na trditve o spornih denarnih nakazilih

Nazaj


1. TRDITEV KPK 

(36. točka trditev KPK) V postopku nadzora je komisija ugotovila dva primera, ko je v istem dnevu po nakazilu, ki ga je izvršil Grep, d.o.o., večja vsota denarja po verižnih transakcijah prek drugih podjetij končala na osebnem računu zavezanca. Prvi je primer z dne 15.4.2011, ko je prek veriženja (Grep–Baza Dante–KLM–Zoran Janković) isti dan zavezanec na TRR prejel 40.000 €. Drugi je primer z dne 26.8.2011, ko je prek iste verige isti dan zavezanec na TRR prejel 100.000 €. 

POJASNILA ZORANA JANKOVIĆA

V tem času je MOL plačala Grepu 114 mio. € brez DDV. Dve nakazili v skupnem znesku 1 mio. € v letu 2011 sta časovno blizu transakciji med družbo Grep (zasebnim partnerjem v projektu Stožice) in družbo Baza Dante, kjer je prva družba posodila denar drugi družbi, slednja pa nato posojilo 24.1.2012 v celoti vrnila skupaj s pripadajočimi obrestmi v višini 41.700,24 €.

KPK ponovno ne sprejme dejstva, da sem prejel sredstva od Electe prek asignacije s KLM. Posojilo je res dal Grep, a sredstva niso bila MOL-ova, kar sem podrobno razložil v točki 32. Za svoja sredstva je MOL dobil del objektov Stožic. Kako je torej lahko Grep posodil naprej ta sredstva? In kako je lahko bilo posojilo vrnjeno z obrestmi in je iz naslova sredstev Grepa ostalo na mojem računu 140.000 €, kot zgoraj navaja KPK (40.000 € + 100.000 €). Z veseljem bi nekomu posodil 1 mio. € za eno leto, prejel vrnjeno glavnico in obresti, pa še nekje bi iz tega naslova ostalo 140.000 €. Seveda ne gre in ni šlo niti v mojem primeru! Sredstva za nakazilo je zagotovila Electa, saj je morala kredit vrniti.  

To povsem jasno potrjuje, da ni šlo za korupcijo oz. tveganje korupcije. To bi bilo možno le v primeru, če bi bilo v poslovanju Grepa z MOL kaj narobe: npr. podjetje bi dobilo plačilo brez opravljenega dela, preplačilo dela ali bi bilo zaračunano in plačano delo nepotrebno oz. kaj podobnega, kar bi povzročilo MOL škodo. Seveda ugotovljene škode ni in je nihče niti ne omenja. 

2. TRDITEV KPK 

(37. točka trditev KPK) Skupno je bilo v obdobju od 15. 4. 2011 do 26. 8. 2011 – torej v obdobju štirih mesecev – po opisani verigi transakcij na račun podjetja KLM, d.o.o. nakazanih cca. 570.000 €. V istem časovnem obdobju je zavezanec na svoj osebni račun od KLM, d.o.o. prejel 208.000 €. Pri večini omenjenih nakazil je bila rubrika »namen« prazna, pri nekaterih je zabeleženo »asignacija electa – vračilo kredita«. Podjetje KLM, d.o.o. v tem času ni razpolagalo z drugimi omembe vrednimi likvidnimi sredstvi oziroma so ostali prilivi zanemarljivi v primerjavi s prilivom, ki izvira iz podjetja Grep, d.o.o. Z vidika korupcijskih tveganj in tveganj za nastanek nasprotja interesov je relevanten podatek, da je do teh transakcij prišlo običajno neposredno za tem, ko je zavezancu zmanjkalo denarja na njegovem osebnem TRR in ni bil sposoben plačati niti osnovnih življenjskih stroškov (elektrika, komunala, RTV naročnina ipd.); slednje je po ugotovitvah komisije poravnal takoj po prejemu denarja iz omenjenih virov. 

POJASNILA ZORANA JANKOVIĆA

Ugotovitev se ponavlja iz točke 2, kjer sem podal podrobno pojasnilo in v celoti zavrnil trditev ter predstavil vse transakcije na svojem TRR v letu 2011. Seveda KPK tudi v tej točki ne sprejema dejstev, da sem prejemal vračilo kredita, danega Electi, in da to niso bila sredstva MOL. O plačevanju svojih konkretnih stroškov in drugih zadev in komentarjev KPK, ki so na izredno nizki ravni in nevredni te institucije, ni vredno še enkrat izgubljati besed.

3. TRDITEV KPK 

(38. točka trditev KPK) Primer 1 – veriga transakcij na dan 15. 4. 2011: Soočen z omenjenimi dejstvi, je zavezanec na razgovoru na komisiji pojasnil, da ga ne zanima in da ne ve, odkod in na kakšen način podjetja, povezana s sinom, dobijo denar za poplačilo dolga, kadar ga potrebuje. Da pa je prepričan, da je vse zakonito, da za vse obstajajo pravne podlage, posojilne pogodbe, asignacije ipd.; predvsem pa, da vse postopke na MOL vodijo zakonito in transparentno. Kljub vsesplošnemu upadanju pravnih in političnih standardov v zadnjem času v RS komisija tovrstnega pavšalnega zagovora ne more sprejeti, saj gre v konkretnem primeru za enega najvidnejših slovenskih politikov, predsednika največje parlamentarne stranke in župana prestolnice Slovenije. Tak zagovor je morebiti razumljiv v kazenskem postopku z vidika posameznega obdolženca, ne pa od javnega funkcionarja v postopku nadzora nad premoženjskim stanjem pred komisijo in katerega ravnanja so neločljivo povezana z integriteto in javnim zaupanjem v institucijo, ki jo vodi ter predstavlja.

POJASNILA ZORANA JANKOVIĆA

Moj zagovor na KPK nikakor ni bil pavšalen in sem na vsa vprašanja korektno odgovoril, dodatno smo dostavili kup dokumentacije in dokazil ter prosili, da mi, v kolikor so potrebna kakršnakoli dodatna pojasnila, to sporočijo. Electo vodi sin in v njegove posle se ne vmešavam, zato tudi nimam pregleda nad njegovim poslovanjem in plačili. Sredstva, ki sem jih posodil, so bila vrnjena na osnovi pogodb in Electa je pojasnila vse transakcije.  

4. TRDITEV KPK 

(41. točka trditev KPK) V pisnem pojasnilu, ki ga je zavezanec naknadno posredoval komisiji, je priložil tudi pojasnilo direktorja podjetja Electa, d.o.o., Damjana Jankovića, ki pravi, da je »družba Electa, d.o.o. družbi Baza Dante, d.o.o. izstavila za 2.222.514,92 € faktur (prodaja nepremičnin) in del plačil teh faktur je bil na podlagi asignacije izveden na TRR družbe KLM, d.o.o.. Prav tako je družba Electa, d.o.o. večkrat odobrila posojilo družbi Baza Dante, d.o.o. in večji del vračil posojil je bil na podlagi asignacije izveden na TRR družbe KLM, d.o.o.« Priloženo pojasnilo Damjana Jankovića še pravi: »Dejstvo je, da se je v obdobju od 29. 3. 2010 do 20. 1. 2012 velik del plačilnega prometa družbe Electa, d.o.o. na podlagi asignacij izvajal prek družbe KLM, d.o.o., tako da je tudi zavezanec Zoran Janković del vrnjenih posojil s strani družbe Electa, d.o.o. prejel z računa KLM, d.o.o. Poudarjam, da Zoran Janković s strani družbe KLM, d.o.o. ni prejel nikakršnih prihodkov ali posojil, še več, do družbe KLM, d.o.o. na dan 31. 12. 2011 iz naslova danih posojil izkazuje terjatev v višini 1.292.373,84 €. Ta sredstva so bila družbi KLM, d.o.o. na podlagi asignacij izplačana direktno s strani družbe Electa, d.o.o.« Iz navedenega pojasnila izhaja, da je nakazila zavezancu od podjetja KLM, d.o.o. mogoče smiselno enačiti z nakazili od podjetja Electa, d.o.o.

POJASNILA ZORANA JANKOVIĆA

Navedbe so točne in lepo pojasnjujejo, zakaj se KLM pojavlja kot nakazovalec sredstev na moj TRR. Žal teh lastnih navedb KPK ne upošteva pri ocenjevanju tveganj korupcije.

5. TRDITEV KPK 

(42. točka trditev KPK) Komisija na podlagi pridobljenih podatkov ugotavlja, da je družba Baza Dante, d.o.o. družbi Grep, d.o.o. dne 24. 1. 2012 nakazala 1.000.000 € kot vračilo posojila in istega dne še 41.700 € kot plačilo obresti. Baza Dante, d.o.o. je omenjena sredstva prejela istega dne od podjetja E-gradnja, d.o.o. iz Zagreba, katerega zastopnik je Damjan Janković. Komisija v okviru svojih pristojnosti ni ugotavljala načina, kako je podjetje E-gradnje, d.o.o. prišlo do omenjenih sredstev za vračilo.

POJASNILA ZORANA JANKOVIĆA

Ni jasno, zakaj KPK to navaja in zaključi, da ni ugotavljala načina, kako je podjetje E-gradnje, d.o.o. prišlo do omenjenih sredstev za vračilo. Ugotovitev seveda dokazuje, da je šlo za kreditni odnos oz. poslovanje zasebnih družb in da KPK nima podatkov, da je v zvezi s tem kaj narobe. Še manj to napotuje na tveganje korupcije.

6. TRDITEV KPK 

(43. točka trditev KPK) Komisija na podlagi vseh omenjenih dejstev in okoliščin ugotavlja ponavljajoči se vzorec, da podjetja v vplivnem krogu družinskega podjetja Electa, d.o.o. na osebni TRR zavezanca po naročilu zavezanca v obliki delnega poplačila dolga izvajajo denarne transakcije, kadar je zavezančev osebni račun blizu nelikvidnosti. Kot pojasnjeno že zgoraj, je zavezanec na razgovoru pred senatom komisije izpovedal, da kadar potrebuje denar, pokliče sina, pri čemer ga ne zanima, kako podjetja iz skupine Electa, d.o.o. pridobijo sredstva, da mu jih nakažejo.

POJASNILA ZORANA JANKOVIĆA

Kaj je s tem narobe in kaj to dokazuje? Koruptivnosti najbrž ne. Dokazuje občasne  težave v poslovanju Electe, podobno kot jih imajo številna podjetja.   Kot v številnih prejšnjih točkah, se tudi v tej ponavljajo enake insinuacije, med njimi tudi ta, da me ne zanima, kako podjetje Electa pridobi sredstva, da mi lahko nakažejo vračilo kredita. To je izkrivljen prikaz mojih navedb, zato ponavljam svoje pojasnilo:

»Zaradi številnih obveznosti kot župan enostavno nimam dovolj časa za spremljanje poslovanja Electe, pa tudi sicer sem se odločil, da se s poslovanjem podjetja Electa ne bom ukvarjal in sem ga zato leta 2004 prodal in predal sinovoma. V tem smislu me ne zanima, odkod sinu denar, v vsakem primeru pa od sinov zahtevam in pričakujem, da bo njuno poslovanje skladno z zakonom. Electa mi denar dolguje in res je, ko denar potrebujem, pokličem sina – direktorja Electe in ga spomnim na vračilo. Tu ne vidim nič spornega ali smešnega, kot se zdi KPK.«

7. TRDITEV KPK 

Komisija resničnosti te navedbe ne more ne potrditi, ne ovreči, saj nima pooblastil (zaslišanja, prikriti preiskovalni ukrepi ipd.), s katerimi bi lahko ugotavljala oziroma dokazovala, da je zavezanec vnaprej seznanjen z izvorom sredstev, iz katerih dobiva poplačilo dolga, ali da morda celo izrablja svojo funkcijo oziroma vpliv za pridobivanje teh sredstev oziroma to počne kdo od članov njegove družine.Komisija je zato te podatke že odstopila pristojnemu državnemu tožilstvu zaradi preverbe suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja; komisija je v tem primeru tudi vključena v specializirano preiskovalno skupino, ki jo je skladno z Zakonom o kazenskem postopku ustanovilo državno tožilstvo.

POJASNILA ZORANA JANKOVIĆA

Večkrat sem prebral to navedbo, ali sem pravilno razumel napisano in »težavo« KPK. Če to posplošim, bi moral jaz in verjetno vsak drug, tudi člani KPK, preveriti izvor sredstev vsakega nakazila na svoj TRR. Poslovanje Electe pregleduje ali lahko pregleda na zahtevo KPK pristojni organ in to nedvomno ugotovi. Pred kratkim ga je pregledal DURS in, kolikor vem, ni našel nič nezakonitega pri vračilu kredita.  

Veseli me, da je vsaj eno obdolžitev KPK predal pristojnim organom. Prepričan sem, da bodo ugotovili, da je bilo poslovanje mene kot župana nekoruptivno. Menim, da gre za obtožbi hudih kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen). Če ni dvoma, da je poročilo KPK vsebinsko obtožba, potem velja ustavno določilo 23. člena Ustave, ki v poglavju o svoboščinah govori o pravici do sodnega varstva: 

»Vsakdo ima pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče. Sodi mu lahko samo sodnik, ki je izbran po pravilih, vnaprej določenih z zakonom in s sodnim redom.«

Želim in vztrajam, da se ali opusti ali uvede proti meni sodni postopek, ki lahko edini potrdi ali ovrže hude očitke o sumu korupcije in o tveganjih, ki jih po KPK prinaša moje delovanje. A to traja že več kot leto dni od izvedene preiskave (27. 9. 2012) in 9 mesecev od izdaje poročila KPK (7. 1. 2013) ter odstopa podatkov državnemu tožilstvu - in nič se ne zgodi. Policija ne preda obtožnice tožilstvu oz. je ne zavrže, tožilstvo pa tudi ne ukrepa, prav tako se ne vodi, vsaj ne z mojo vednostjo ali sodelovanjem, nobena nova preiskava. DURS je medtem izvedel pregled poslovanja Electe, ki me ne bremeni in ne vsebuje elementov kaznivih dejanj oz. potrjuje, da mi je Electa vračala posojilo in da v zvezi s tem ni nobenih nepravilnosti. 

Zato ponavljam svoj odgovor, da si tega KPK in tudi tisti, ki jim politično koristi moja izločitev iz politike, ne želijo, zato odlašajo z neodvisnim in nepristranskim sojenjem. Sam verjamem v pravno državo in večkrat sem dejal, da bom pravnomočno odločitev sodišča, če bo do nje prišlo, tudi sprejel. V tem primeru bom nepreklicno odstopil z vseh javnih in političnih funkcij in kazen sprejel.

Zato kot državljan Slovenije, v skladu s 23. členom Ustave RS, zahtevam obravnavo obtožb KPK pred pristojnim sodiščem brez nepotrebnega odlašanja.

9. TRDITEV KPK 

Ne glede na omenjeno je v okviru svojih pristojnosti komisija lahko ugotovila, da takšno poslovanje javnega funkcionarja predstavlja izrazito sistemsko korupcijsko tveganje in resen sum kršitve 37. člena ZIntPK (»uradna oseba svoje funkcije ali službe ne sme uporabiti zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničila kakšen nedovoljen zasebni interes«), obenem pa opozarja, da ravnanje (in glede na razgovor na komisiji tudi prepričanje zavezanca o svojem »prav«, zlasti pa malomarnost oziroma zanikanje pričakovane in od javnega funkcionarja potrebne skrbnosti za zakonitost izvora prejetega denarja) močno odstopa od standardov integritete, kot jih določa ZIntPK in ki se pričakuje od javnih funkcionarjev.

POJASNILA ZORANA JANKOVIĆA

Kljub temu da KPK v svojem poročilu zapiše, da »resničnosti navedbe ne more ne potrditi ne ovreči, saj nima pooblastil«, me obtoži, da moje delovanje predstavlja izrazito sistemsko korupcijsko tveganje. Pa čeprav KPK sodeluje tako z DURS kot NPU, ki imata vsa potrebna pooblastila, da preverita vse transakcije. Samo v tem odstavku je vsaj deset trditev, namigovanj in insinuacij, seveda brez enega dokaza, ki me hudo obremenjujejo, saj bi, če bi resnično šlo za hujše kršitve po kazenskem zakonu. Pričakujem in zahtevam od KPK, da skladno s 23. členom Ustave sooči moj prav (navajam besede KPK) s svojim na sodišču in da v tako hudih obtožbah ne izhaja samo iz domnev oz. nepoznavanja ekonomskih kategorij. 

10. TRDITEV KPK 

(44. točka trditev KPK) Komisija je v kontekstu povedanega ugotovila, da se je konec leta 2011 (ko je DURS že pričel voditi postopke iz lastniškega kroga družine Janković) bistveno spremenil način izvajanja transakcij na TRR zavezanca. Po mesecu decembru 2011 na TRR zavezanca ni več nobenih prilivov iz omenjenih podjetij, se je pa obenem po tem mesecu premo sorazmerno povečalo dvigovanje večjih vsot gotovine, ki jih je dnevno izvajal sin zavezanca D. J. oziroma so mu omenjena podjetja na osebni TRR nakazovala večje finančne vsote označene kot »posojilo«.

POJASNILA ZORANA JANKOVIĆA

Ne vem, kaj je poved te ugotovitve KPK, saj je ne navaja. Odgovor je sicer ta, da mi je takrat Electa vrnila znaten del kredita in zato nisem imel potreb. Naj še enkrat ponovim - DURS je opravil preglede skupine Electa in izdal odločbe, iz katerih je razvidno, da mi je Electa vrnila 8 mio. € in tu ne ugotavlja nobene netransparentnosti oz. nepravilnosti.

Nazaj

© 2024 LISTA ZORANA JANKOVIĆA. Vse pravice pridržane.

Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaše izkušnje. S klikom na "prilagodi nastavitve" lahko upravljate z nastavitvami piškotkov. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.